Quyền sở hữu trí tuệ

Mọi thông tin và nội dung có sẵn trên trang web, trong đó không giới hạn ” tầm nhìn và cảm nhận” của nó về các thương hiệu, logo, nhãn hiệu, dịch vụ, văn bản, đồ họa, logo, biểu tượng, hình ảnh, clip âm thanh, sưu tập dữ liệu và phần mềm, và việc biên soạn và của tổ chức ở đó (Gọi chung là “Nội dung”) là tài sản của CG Cosmetics Group, và được bảo hộ bởi pháp luật.

Dưới các nguyên tắc chung của các điều khoản không hạn chế trên, tất cả các logo, nhãn hiệu ( gọi tắt là Thương hiệu) trên trang web này đều đã được đăng ký thương hiệu, là tài sản của CG Cosmetics Group và được bảo hộ bởi pháp luật.

Ngoại trừ những quy định theo pháp luật được áp dụng, Nội dung cũng như bất kỳ dữ liệu nào của Trang Web không thể được sử dụng, mô phỏng, sao chép, nhân bản, bán, bán lại, truy cập, chỉnh sửa hoặc khai thác theo cách khác, cho dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ mục đích nào khi chưa được sự chấp thuận trước một cách rõ ràng, bằng văn bản của chúng tôi.
Mọi yêu cầu về trang web xin vui lòng gửi email về : cs@cg-cosmetics.com