Điều khoản sử dụng

Xin chào Quý Khách hàng đã đến với CG Cosmetic Group.

CG Cosmetic Group cung cấp các nội dung và dịch vụ được dành sẵn trên Trang Web cho quý khách còn tùy thuộc vào các điều khoản và điều kiện sau đây, Chính sách Bảo mật Thông tin Cá nhân của chúng tôi và các điều khoản, điều kiện và chính sách khác mà quý khách có thể thấy trong Trang Web của chúng tôi liên quan đến các chức năng, tính năng hoặc hoạt động xúc tiến nhất định cũng như dịch vụ khách hàng, toàn bộ các đối tượng nêu trên được xem là một phần và được bao hàm trong các điều khoản và điều kiện này (gọi chung là, “các Điều khoản và Điều kiện”). Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Trang Web, quý khách xác nhận rằng quý khách đã đọc, hiểu và thỏa thuận, mà không có bất kỳ hạn chế hoặc điều kiện nào, chịu ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện này.

Quý khách hàng vui lòng đọc kỹ những điều khoản dưới đây vì nó có các điều khoản và các điều kiện pháp lý mà bạn phải chấp thuận khi sử dụng trang web này. Nếu không đồng ý các bạn có thể rời khỏi trang web bất cứ lúc nào.

1. Phạm vi điều khoản sử dụng
Khi quý khách hàng truy cập vào trang website của chúng tôi có nghĩa là quý khách đồng ý với các điều khoản này. Trang web có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Điều kiện và Điều khoản này, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Và khi quý khách tiếp tục sử dụng trang web, sau khi các thay đổi về Điều khoản này được đăng tải, có nghĩa là quý khách chấp nhận với những thay đổi đó.

Quý khách hàng vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi.

2. Chính sách bảo mật
Vui lòng đọc kỹ chính sách quyền lợi bảo mật của Website để quý khách có thể hiểu về các thực hành bảo mật thông tin cá nhân của chúng tôi.

3.Sự chính xác của thông tin
Chúng tôi cố gắng để chính xác nhất trong mức có thể khi mô tả các sản phẩm trên Trang Web, tuy nhiên, trong chừng mực được cho phép theo pháp luật được áp dụng, chúng tôi không bảo đảm rằng các mô tả sản phẩm, màu sắc, thông tin hoặc các nội dung khác được dành sẵn trên Trang Web đều chính xác, đầy đủ, đáng tin cậy, cập nhật hoặc không có lỗi.

4. Trách nhiệm và nghĩa vụ của quý khách
Trong quá trình tiếp cận hoặc sử dụng Trang Web, quý khách phải tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện này và các cảnh báo hoặc chỉ dẫn đặc biệt về việc truy cập hoặc sử dụng được đăng tải trên Trang Web. Quý khách luôn luôn hành động theo quy định của pháp luật, phong tục và một cách trung thực. Quý khách không được thực hiện bất kỳ sự thay đổi hoặc điều chỉnh nào đối với Trang Web hoặc bất kỳ Nội dung hoặc dịch vụ nào có thể xuất hiện trên Trang Web này và không được gây hại theo bất kỳ phương cách nào đến sự toàn vẹn hoặc hoạt động của Trang Web. Không làm hạn chế tính tổng quát của bất kỳ quy định nào khác trong các Điều khoản và Điều kiện này, nếu quý khách không thực hiện do sơ suất hoặc cố ý bất kỳ nghĩa vụ nào được quy định trong các Điều khoản và Điều kiện này, quý khách phải chịu trách nhiệm về toàn bộ các tổn thất và thiệt hại mà sự vi phạm này gây ra cho CG Cosmetics Group, các công ty liên thuộc, các đối tác hoặc các nhân viên của chúng tôi.

Quý khách không được gửi SPAM mail đến website của chúng tôi hoặc thông qua website của chúng tôi để làm việc đó.
Bạn đồng ý không tham gia hoặc hỗ trợ hoặc khuyến khích người khác tham gia vào truyền, tải lên, đăng, gửi email, chia sẻ, phân phối, sao chép, hoặc làm cho có sẵn nội dung người dùng mà

(a) trái pháp luật, gây hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, có hại, phỉ báng, khiếm nhã, tục tĩu, khiêu dâm, bôi nhọ, xâm phạm sự riêng tư của người khác, hận thù, hoặc phân biệt chủng tộc, nếu không bị phản đối;
(b) bạn không có quyền cung cấp theo bất kỳ luật hoặc theo các mối quan hệ hợp đồng và ủy thác;
(c) được biết đến bởi bạn là sai, gian lận, không chính xác hoặc sai lệch;
(d), bạn đã được bù đắp cho hay cấp bất kỳ xem xét bởi bất kỳ bên thứ ba; hoặc là;
(e) vi phạm bất kỳ bằng sáng chế, thương hiệu, bí mật thương mại, bản quyền hoặc quyền sở hữu khác của bất kỳ bên nào.

Nếu bạn bỏ qua hoặc cố tình vi phạm điều kiện và điều khoản này ( bao gồm cả chính sách bảo mật của CG Cometics Group, Thông báo pháp lý) bạn sẽ phải bồi thường tổn thất cho công ty chúng tôi và các bên liên quan.

5. Cung cấp dữ liệu
Khi bạn chuyển, tải lên, đăng, e-mail, chia sẻ, phân phối, tái sản xuất hoặc đóng góp ý kiến có sẵn, ý tưởng, yêu cầu, phản hồi, dữ liệu, văn bản, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình ảnh, đồ họa, hình ảnh, video, thông điệp hoặc các vật liệu khác trên trang web, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin mình đưa ra. Bạn đồng cấp cho chúng tôi giấy phép vĩnh viễn, toàn, không thể thu hồi, không giới hạn, không độc quyền, miễn phí để sử dụng, sao chép, giấy phép, cấp phép, thích ứng, phân phối, trưng bày, trình diễn công khai, mô phỏng, truyền, thay đổi, chỉnh sửa trên toàn thế giới, trong tất cả các phương tiện truyền thông hiện tại hay phát triển sau này, vì mọi mục đích, bao gồm nhưng không giới hạn, phát triển, sản xuất, phân phối và các sản phẩm tiếp thị.

6. Tuyên bố và bảo đảm; Giới hạn trách nhiệm; Bồi thường
Trang Web được thể hiện “theo hiện trạng”. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào dưới hình thức nào, cho dù một cách rõ ràng hay ngầm định, liên quan đến các điều khoản và điều kiện này hoặc trang web, và loại trừ toàn bộ các tuyên bố, bảo đảm và điều kiện dưới bất kỳ hình thức nào, cho dù một cách rõ ràng hay ngầm định, liên quan đến các điều khoản và điều kiện này hoặc trang web, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở các bảo đảm và điều kiện về chất lượng thỏa đáng, sự phù hợp cho các mục đích thông thường, không xâm phạm hoặc sự thích hợp cho mục đích cụ thể, trừ trường hợp các tuyên bố và bảo đảm đó không thể được loại trừ theo quy định của pháp luật.
Tuy luôn cố gắng duy trì trang Web có thể truy cập được mọi lúc nhưng chúng tôi không đảm bảo Quý khách có thể truy cập trang Web trong mọi tình huống. Trên thực tế và tuỳ từng trường hợp cụ thể với lý do bảo trì, cập nhật hay lý do khác ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, việc truy cập trang Web có thể bị gián đoạn.

Quý khách cũng thỏa thuận bồi hoàn cho chúng tôi về bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc chi phí nào, bao gồm cả phí hợp lý cho luật sư, phát sinh từ việc quý khách sử dụng rô-bốt, nhện, bọ hoặc công cụ thu thập và trích xuất dữ liệu tương tự, hoặc bất kỳ hành động nào khác mà quý khách thực hiện mà gây ra gánh nặng hoặc dung lượng không hợp lý lên cơ sở hạ tầng của chúng tôi.

7. Liên kết với bên thứ ba
Liên kết tới hoặc lướt các trang web khác là rủi ro riêng của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho việc kiểm tra và đánh giá, và chúng tôi không đảm bảo các dịch vụ của các trang ngoài website, hoặc bất kỳ trang web khác liên kết đến hoặc từ các trang web này, chúng tôi cũng không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm cho những hành động, nội dung, sản phẩm hay dịch vụ của các trang và các trang web như vậy mà không giới hạn, chính sách và các điều khoản và điều kiện riêng tư của họ. Bạn nên cẩn thận xem xét các điều khoản và điều kiện và chính sách quyền riêng tư của tất cả các trang trang web này và các trang web khác mà bạn truy cập.